Jdi na obsah Jdi na menu
 


Mimořádný provoz MŠ- PRAVIDLA ZMĚNA

15. 5. 2020

Provoz II. Mateřské školy Pomezí 102 okres Svitavy

v období mimořádných opatření do konce školního roku 2019/2020

v souladu s metodikou vydanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 30.4.2020


 

 1. Provoz mateřské školy

 • Mateřská škola bude znovu otevřena v běžném provozu od 6.30 do 16.00hodin od pondělí 25.5.2020

 • Po otevření MŠ nezaniká dle aktuální legislativy rodičům nárok na OČR pokud prokáží objektivní důvod proč dítě do MŠ nemohou dát.


 

 1. Epidemiologická opatření

 • Do školy nesmí vstoupit nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 – tj. zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiné příznaky akutní infekce dýchacích cest. Děti, které mají kašel, rýmu a další uvedené příznaky, nebudou do mateřské školy přijaty. Pokud má dítě alergický kašel či alergickou rýmu, zákonný zástupce to doloží potvrzením lékaře.

 • Pokud se u dětí objeví některý z uvedených příznaků COVID-19 během dne, bude umístěno do samostatné místnosti a bude kontaktován zákonný zástupce, který dítě neprodleně vyzvedne. Dle pokynů ministerstva bude kontaktována spádová hygienická stanice. Ostatní děti budou přemístěny do jiné místnosti nebo na zahradu MŠ a vezmou si roušky. Po návratu dítěte do MŠ bude vyžadováno potvrzení od lékaře, že je dítě zdravé a že může do kolektivu.

 • Před prvním vstupem do mateřské školy předloží zákonný zástupce čestné prohlášení – toto prohlášení je k vytisknutí na webových stránkách MŠ, můžete si jej předem připravit, vytisknout a vyplnit. V případě potřeby bude tiskopis k dispozici v mateřské škole. Blíže o čestném prohlášení – viz dál v textu v části 6 a 7.

 • Jelikož jsme ve stavu mimořádných opatření, žádáme všechny rodiče o zvážení docházky do MŠ (vzhledem ke zdravotnímu stavu dítěte, členů domácnosti...)


 

 1. Příchod do mateřské školy

 • Při cestě do školy a ze školy, mimo prostory MŠ se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními - dodržení odstupů 2.

 • Doprovázet dítě bude jen jedna osoba, doprovázející osoba se bude v prostorách mateřské školy pohybovat vždy v roušce pokud by mělo dojít k setkání s další osobou a to vždy pouze po nezbytně nutnou dobu, prostory MŠ vždy ihned opustí.

 • Doprovázející osoby budou dbát o to, aby před vchodem do MŠ nedocházelo ke shromažďování lidí, budou dodržovat odstupy odstupy nejméně 2 metry.

 • Doprovázející osoby mohou vstoupit do MŠ, ale pouze se zakrytými ústy a nosem na nezbytně dlouhou dobu. Při vstupu do budovy si dospělý i dítě vydezinfikují ruce dezinfekčním přípravkem. Při pobytu v šatně budou předcházet shromažďování a tím, že v šatně nebude víc jak 3 osoby (1 osoba= 1 dospělý a dítě). Pokud by bylo v šatně již více osob musí počkat venku před budovou MŠ.

 • Při vstupu do MŠ sundá doprovázející osoba dítěti roušku a vloží ji do předem připraveného igelit. pytlíku a odnese domů. Odchod dětí bude probíhat stejným způsobem. Dítě si zákonný zástupce vyzvedne a ihned odchází z prostor MŠ.

 • Hned po vstupu do budovy MŠ si dítě i doprovázející osoba vydezinfikují ruce. Po přezutí a převléknutí v šatně si dítě pod dohledem přítomné pedagogické pracovnice důkladně (20-30 sekund) umyje ruce vodou a mýdlem.

 • Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.

 • Děti budou mít s sebou v šatně 1 roušku (pro případnou potřebu) v sáčku označeném jménem.


 

 1. Hygienická opatření

 • Velkou část dne budou děti trávit venku (na školní zahradě, vycházka k lesu...)

 • Děti budou vedeny k důkladnému mytí rukou.

 • Prostory MŠ budou často větrány, nejméně jednou za hodinu po dobu 5 minut.

 • Pracovnice mateřské školy budou zvýšenou měrou dbát o dodržování hygienických zásad a důkladný úklid MŠ.

 • Důkladné čištění všech místností bude prováděno nejméně jednou denně. Nejméně jednou denně bude prováděna dezinfekce toalet a umýváren.

 • Několikrát denně provedou pracovnice MŠ dezinfekci povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí (např. kliky dveří, zábradlí, stoly, spínače světla,…).

 • Pracovnice MŠ budou používat jednorázové rukavice při pomoci s osobní hygienou dětí, při vydávání svačin, při úklidu a likvidaci odpadů.


 

 1. Stravování

 • Stravování dětí bude probíhat ve třídě v běžné podobě.

 • Děti si samy nebudou připravovat jídlo ani pití, nebudou si samy brát ani příbory. Pracovnice MŠ dětem vše připraví, při přípravě jídla a při pomoci dětem budou pracovnice používat jednorázové rukavice.

 • Jídlo dětem budou servírovat pracovnice školní jídelny, budou mít zakrytá ústa a nos a jednorázové rukavice.


 


 

 1. Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.

4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), b) při protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,

5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).

6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).

8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).


 

 1. Co dělat v případě, že dítě patří do rizikové skupiny

Do rizikové skupiny patří dítě, které

 • osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše

 • nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory a rozhodli o účasti dítěte v mateřské škole s tímto vědomím.


 

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce dítěte prohlášení, ve kterém čestně prohlašuje a podpisem potvrzuje, že se

 • seznámil s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví

 • a že se u dítěte neprojevují a v posledních dvou týdnech neprojevily příznaky virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

Po jakékoliv další absenci dítěte zákonný zástupce znovu předloží toto prohlášení.

Pokud zákonný zástupce tento dokument nepodepíše, nebude vstup dítěti do mateřské školy umožněn.